Selena for Franki Miami

A few more looks with Selena for Frankie Miami.